Sl.No Name of Expert Contact Number Email ID
1 Dr. Pradeep B S 9845452250 doctorpradeepbs@gmail.com
2 Dr.Manjula.M 9632603597 drmanjula71@gmail.com
3 Mr.Manoj Puttur
4 Mr.Vasudev Sharma
5 Mr Thippeswamy K.T 9844456208 SVYRDS@gmail.com
6 Dr.Manoj Sharma 9341664401 mks712000@yahoo.co.in
7 Dr.Veena A Satyanarayana 9686862686 veena.a.s@gmail.com
8 Dr. L S Gandhi Doss
9 Dr. Ancy Mathew
10 Dr Kavita V Jnanam 9880496431 kavita.nimhans@gmail.com
11 Ms. Salma Sadiya
12 Dr. Shalini
13 Dr. Shikaripura Krishnamurthy
14 Dr. Prasun Joshi
15 Mr. Sangamesh Aladi
16 Mr. Chandrashekar
17 Mr. Tavi Kumar
18 Mr. Sudarshan Hegde
19 Ms. Soumya Chandrashekar
20 Dr. Lavanya Garady
21 Dr. Manika Ghosh
22 Dr. Sangeeta Saxena – Enfold Trust 9845020277 sangeeta@enfoldindia.org
23 Dr. Shobha Managoli 9886783871 shobhamanagoli@gmail.com
24 Dr. Uma Warrier
25 Ms. Sukanya S
26 Dr. Shalini Pradeep
27 Dr. Chaithanya
28 Dr. Annie John
29 Dr. Anwith H S
30 Dr. G Gururaj
31 Dr.Shashi Kulkarni Rao 9449039414 skulrao@gmail.com
32 Sukanya 9845071147 sukanyaananth@gmail.com
33 Dr.Nithya Poornima 9880540057 nithya.s.poornima@gmail.com
34 Dr.Paulomi Sudhir 9448083521 paulomi.sudhir@gmail.com
35 Dr.Brinda Amrutraj drbrunda@gmail.com
36 Dr.Anindita 9886160300 itsanindita@gmail.com
37 Ms. Sucheta 9480886558
38 Srilakshmi Dilwakar 9483184608 srilakshmi.divakar@gmail.com
39 Ms.Soumya C 9886773034 soumyacshekar@gmail.com
40 Dr.Ravikesh Tripathi 9739832746 ravikeshtripathi@gmail.com
41 Dr. Uma Hirisaave drumahirisave@gmail.com
42 Dr. Janardhan janardhannimhans@gmail.com
43 Joy Srinivasan 984502531 joy.srinivasan@gmail.com
44 Kishore Gandhi 9845241738 kishore_gd@hotmail.com
45 Eshwar Prasad 9632726757 kveprasad@gmail.com
46 Laxmi Raman 9243402550 suryakaizen@vsnl.com
47 Rupert Rosario 9886392676 rupertrosario@hotmail.com
48 Anuradha Prasad 9845236741 anueswar@gmail.com
49 Neela Kishore 9900591395 neela_kishore@yahoo.com
50 Pratima Ravi 9243110014
51 Haritha Sharma 9980532410
52 V L K Sharma 9900511845
53 Meenakshi Vijaysimha 9845919987
54 Madhu Shukla 9886283739 madhushukla@gmail.com
55 Priya Venkatesh priya.images@gmail.com
56 T K Ramesh tkramesh@halaassociates.com
57 Seema Shenoy seema.shenoy@idea.adityabirla.com
58 Viji Chari vijji.chari@gmail.com
59 Sreesha sreesha@pegasusinstitute.com
60 Deepa Bhat 9448049060
61 Vidya Poshak girish.naganur@vidyaposhak.org
62 Dr Aravind Raj 9901652974 aravind.nimhans@gmail.com
63 Patrecia 9986647996 patrecia@whiteswanfoundation.org
64 Dr Meena Jain 9243405644 mehermj@gmail.com
65 Madegowda 9481777841 madaiah.m@gmail.com
66 Halayasyam 9443345130 halasyam.sundaram@gmail.com
67 Manjula Gowda 8861640163
68 Chitra Puranik kuve chitra.puranik@gmail.com
69 Chitra Sridhar 9900158970 chitravsridhar@gmail.com
70 sumedhas – Vinti Dutt Mehta vintimehta@gmail.com
71 Dr. Gananath Shetty Yekkar
72 Ms. A.Shamala
73 Mr. Mutharaju A
74 Ms. Chitra Puranik Kuve
75 Ms. Sowmya Chandrashekar
76 Dr. Vranda M.N
77 Dr. E.Aravind Raj
78 Dr. Jeethendra Shetty