ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೂಢೀಕರಣ

ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಯುವಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅನುಸರಣೆ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು

ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಲಾದ ಯುವಜನಾಂಗ