ಯುವ ಸ್ಪಂದನ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಯುವ ಸ್ಪಂದನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಯುವ ಸ್ಪಂದನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆ