ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೆಸರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಕುಮಾರಿ. ವೀಣಾ ಹೆಚ್.ಜಿ 15-Apr-14 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರು 9739593503
2 ಶ್ರೀ. ಸೋಮಲಿಂಗ ಆರ್ ಕರ್ಣಿ 15-Sep-14 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 9480123924
3 ಶ್ರೀ. ಸಂಗಬಸಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಅಲದಿ 16-Apr-14 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರು 9916526967
4 ಕುಮಾರಿ. ಮಮತ ಜಿ.ಎನ್ 7-Oct-14 ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 9880498151
5 ಕುಮಾರಿ. ಹುಮೇರಾ ಬಾನು 1-Jun-12 ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಯೋಜಕರು 9663609290
6 ಶ್ರೀ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆರ್.ಎಸ್ 13-Mar-15 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 9844564364
7 ಡಾ. ಮಧುಸುಧನ್ ಎಮ್ 23-Nov-15 1-Feb-16 9449853132
8 ಕುಮಾರಿ. ಕುಮುದಾ ಆರ್ 25-Feb-14 29-Feb-16 ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 9686421383
9 ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ ಎಮ್ 23-Nov-15 1-Apr-16 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 8095639011
10 ಕುಮಾರಿ. ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ 1-Feb-16 31-Jan-17 9886698504
11 ಡಾ. ಸಂತೋಷ್ ವಿ ದೊಡ್ಡಿ 1-Sep-16 28-Feb-17 ಎಮ್ & ಇ ಅಧಿಕಾರಿ 9538556323
12 ಶ್ರೀ. ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಎಸ್ 2-May-16 2-Mar-17 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ 9677330813
13 ಕುಮಾರಿ. ಸಹನಾ ಕೆ ಎಲ್ 16-Dec-16 15-Jun-17 ಆಡಳಿತ/ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು 8762597782
14 ಕುಮಾರಿ. ಅನುರಾಧ ಡಿ 6-Feb-17 5-Aug-17 ಆಡಳಿತ/ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು 9035021717
15 ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ್. ಜಿ 27-Mar-17 26-Sep-17 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 8722104197
16 ಡಾ. ಭರತ್ ಕಳಿದಿಂಡಿ 30-Nov-16 21-Nov-17 8792297778
17 ಕುಮಾರಿ. ಗೀತಾ ಸುರೇಶ್ 24-Mar-17 24-Dec-17 ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರು 9902715229
18 ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಗೌಡ ಸಿ 2-Jan-17 2-Jan-18 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 9880458391
19 ಶ್ರೀ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ.ಎನ್ 12-Aug-15 19-Jun-18 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ
20 ಶ್ರೀ. ಹರೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ 29-Jan-18 28-Jul-18 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 8951537689
21 ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ ಆರ್ 1-Apr-16 2-Aug-18 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 9740116069
22 ಶ್ರೀ. ಸುಪ್ರೇಜ್ ಕೆ 1-Jun-18 31-Dec-18 ಎಮ್ & ಇ ಅಧಿಕಾರಿ
23 ಶ್ರೀ. ಮಹೇಂದ್ರ ಬಿ 1-Jun-18 31-Dec-18 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 9538210609
24 ಶ್ರೀ. ಆನಂದ ಬಿ.ಸಿ 13-Jul-16 15-Jan-19 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 9632104204
25 ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿ.ಕೆ 18-Jul-16 19-Jan-19 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 8147326616
26 ಕುಮಾರಿ. ಶ್ರುತಿ ಟಿ 3-Feb-18 2-Feb-19 ಆಡಳಿತ/ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು 9741347573
27 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್ 31-Oct-18 30-Apr-19 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 9036612006
28 ಶ್ರೀ. ನೀಲಕಂಠಯಸ್ವಾಮಿ ಐ.ಎಸ್ 2-Nov-18 1-May-19 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು 9738851921
29 ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜ 2-Jan-19 1-Jul-19 ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರು 8762073687
30 ಕುಮಾರಿ. ಅನು ಟಿ.ಪಿ 1-Feb-18 1-Aug-19 ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರು 9632994860
31 ಕುಮಾರಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಕೌಜಾಗೇರಿ 2-Feb-15 5-Sep-19 ಎಮ್ & ಇ ಅಧಿಕಾರಿ 9686450679
32 ಶ್ರೀ. ಧನರಾಜ ಎಮ್.ಎಸ್ 11-Apr-19 10-Oct-19 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 6364814314
33 ಶ್ರೀ. ಜೋಕಿಮ್ ಆಲ್ವಿನ್ 2-May-19 1-Nov-19 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 8971142913
34 ಶ್ರೀ. ಅಮೃತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ಜಿ 2-May-19 1-Nov-19 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 9620164954
35 ಶ್ರೀ. ಅಮರೇಶ್ ವೈ 23-Nov-15 31-Dec-19 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಯೋಜಕರು 9740588554
36 ಡಾ. ಲಾವಣ್ಯ ಗರಡಿ 27-Mar-14 6-Feb-20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು 9886363630
37 ಶ್ರೀ. ಬಾಲಪ್ಪ ಎಸ್.ಎಸ್ 2-May-19 1-May-20 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 9663776026
38 ಡಾ. ಮಧುಸುಧನ್ ಎಮ್ 23-Nov-15 1-Feb-16 9449853132
39 ಶ್ರೀ. ಮುತ್ತರಾಜು ಎ 27-Jul-16 31-Dec-20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು 9008944821
40 ಕುಮಾರಿ . ಮೇಘನಾ ಕೆ.ಎಸ್ 20-Apr-19 31-Dec-20 ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರು 9731932226
41 ಕುಮಾರಿ. ಹೆಚ್. ಶೋಬಾರಾಣಿ 20-Jan-20 19-Jan-21 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 7829171840
42 ಕುಮಾರಿ. ರೋಚನಾ ಡಿಸೋಜಾ 4-Mar-19 18-12-2020 ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರು 9663527673
43 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್ 2-Mar-20 1-Mar-21 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಯೋಜಕರು 9741160370
44 ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶ್ ಹೆಚ್. ಜೆ 11-Dec-18 03-03-2021 ಎಮ್ & ಇ ಅಧಿಕಾರಿ +91 810 515 8432
45 ಶ್ರೀ. ಚೇತನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಯೋಜಕ +91 701 952 4818
46 Dr. ಸುಮಾ ರಾಚೆ ಜನವರಿ 2021 ಜುಲೈ 2021 ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕ +91 798 105 1663
47 Dr. ಆನಂದ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಜನವರಿ 2021 ಜುಲೈ 2021 ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕ +91 844 767 2878
48 ಶ್ರೀ. ಕಿರಣ್ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ ಜೂನ್ 2021 ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಎಮ್ & ಇ ಅಧಿಕಾರಿ +91 900 851 1605